Regulamin

Poniższy regulamin klubu określa prawa i obowiązki klientów klubu.

Został stworzony, aby zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo i miłe spędzanie czasu podczas każdej wizyty w ACTIVSPORT.

REGULAMIN

ACTIVSPORT, Namysłów 46-100, ul. Sikorskiego 6a/2.
SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Klientem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia – zdrowa, bez przeciwwskazań lekarskich, jak również osoba, która ukończyła 16 rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, po wykupieniu karnetu lub opłaceniu jednorazowego wejścia.

2. Młodzież poniżej 16 roku życia w ćwiczeniach na terenie klubu może uczestniczyć tylko i wyłącznie za pisemną zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna, który bierze pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka podczas treningu, po wykupieniu karnetu lub opłaceniu jednorazowego wejścia.

3. Osoba kupująca karnet lub jednorazowe wejście oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na korzystanie z usług klubu.

4. Pracownicy klubu nie ponoszą odpowiedzialności za utajenie przez Klienta choroby, ciąży lub złego samopoczucia.

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klienci zobowiązani są do stosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej sprawności fizycznej.

6. Każda kobieta w ciąży jest zobowiązana:

  • poinformować o tym fakcie obsługę recepcji i trenera dyżurującego,
  • przed wykupieniem karnetu należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych,
  • dobrać ćwiczenia odpowiednie dla kobiet w ciąży, według zaleceń instruktora.

7. Klient korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia.

8. Wykupiony karnet może być wykorzystywany wyłącznie w klubie ACTIVSPORT.

9. Karnet wystawiany jest imiennie i tylko na jedną osobę. Nie wolno odstępować go innym osobom. Na życzenie
pracownika klubu wraz z karnetem musi być okazany przez jego posiadacza dowód tożsamości.

10.W przypadku zniszczenia lub zgubienia karnetu, ACTIVSPORT wydaje duplikat w cenie 15 zł.

11. Klub nie zwraca kosztów za nieobecność klienta w klubie. Karnet wykupiony na 30 dni musi być wykorzystany w danym okresie i nie ma możliwości przedłużenia go na kolejne dni.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom, posiadającym rezerwację na dane zajęcia, w dalszej kolejności osobom posiadającym „karnet miesięczny” i kończąc na osobach przybyłych na jednorazowe wejście. Rezerwacji można dokonać osobiście w ACTIVSPORT lub telefonicznie pod numerem 77 550 90 22. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa do 3 godzin przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć. Po tym czasie nieobecność na rezerwowanych zajęciach skutkuje pobraniem wejścia (dotyczy karnetów ilościowych) bądź skróceniem ważności karnetu o 1 dzień (dotyczy karnetów miesięcznych open oraz karnetów rocznych).

13. ACTIVSPORT zastrzega sobie prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia danych zajęć po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów klubu przez ogłoszenie w klubowych szatniach, recepcji, informację telefoniczną, mailową na stronie internetowej klubu www.activsport.com.pl lub na klubowym fanpage Facebooku.

14. Klienci klubu są zobowiązani do czytania bieżących informacji i ogłoszeń umieszczanych w klubie ACTIVSPORT i dostosowanie się do nich.

15.W klubie ACTIVSPORT podczas ćwiczeń wykonywane są okazjonalnie zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby klubu tj. galeria strony internetowej, materiałach informacyjno-handlowych, kampaniach reklamowych i promocyjnych oraz jako wystawa w klubie. Jeżeli klient klubu nie wyraża zgody na umieszczanie jego wizerunku w w/w celach jest zobowiązany do poinformowania o tym klub ACTIVSPORT w formie pisemnej.

16. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba uczestników będzie niższa niż 5 osób.

17. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć w okresie letnim.

18. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 min, ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.

19. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia klubu.

KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

1. Osoby korzystające z pomieszczeń klubu muszą zostawić swój karnet imienny bądź wykupić jednorazowe wejście. W zamian otrzymują kluczyk do szafki, który po skończonych ćwiczeniach wymieniamy na karnet. W przypadku zgubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu z klubu zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 10 zł.

2. Za rzeczy pozostawione w szatni bez opieki nie odpowiadamy.

3. Dbając o komfort i bezpieczeństwo naszego Klienta wymagamy:

  • posiadanie ze sobą ręcznika i odpowiedniego stroju sportowego,
  • czystego, zmiennego obuwia sportowego (osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w treningu),
  • punktualnego przyjścia na zajęcia grupowe,
  • rezygnacji z żucia gumy podczas ćwiczeń,
  • powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu innym Klientom, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia i pomieszczeń klubu,
  • poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.

4. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych tj.: wentylatory, sprzęt radiowo-telewizyjny (audio) itp.

5. Po każdym zakończonym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.

6. Na terenie klubu zabrania się spożywanie alkoholu, palenia tytoniu, stosowania środków odurzających.
7. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren klubu.

8. Osobom, które swoim zachowaniem będą naruszały postanowienia niniejszego Regulaminu będą zakłócały lub uniemożliwiały innym korzystanie z usług świadczonych przez Klub lub będą celowo zakłócały funkcjonowanie klubu lub będą działały na jego niekorzyść Klub może odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakup karnetu lub jednorazowego wejścia jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

2. W stosunku do osób nie stosujących się do w/w punktów regulaminu istnieje możliwość anulowania karnetu bez możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy.

3. Zmiany regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich treści na specjalnie do tego przeznaczonej tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.081997 r. (Dz.U.Nr 133,poz.883) uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane znajdujące się w bazie danych klubu przetwarzane są przez klub ACTIVSPORT wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem zawartej z klubem umowy oraz promocji produktów i usług klubu ACTIVSPORT. Klub nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym osobom i firmom. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U.Nr 144 poz.1204) „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” wyrażam zgodę na przesyłanie na adres poczty elektronicznej informacji handlowych dotyczących produktów lub usług klubu ACTIVSPORT.

Copyright © 2024 | ActivSport
Realizacja: Elevation Group